Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2018/2019ZASADY REKRUTACJI

DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZYCKU WIELKIM

 

1)    Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim.

2)    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora  Szkoły.

3)    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4)    Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:

a)     z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,

b)     na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca.

5)    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku(dotyczy dzieci spoza obwodu), który można pobrać z sekretariatu od dnia 5 marca.

6)    Do wniosku można załączyć oświadczenia potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów.

7)    Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie oświadczeń   o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

8)    W przypadku przedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego oświadczeń o spełnieniu kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

9)    W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

10) Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

a)     zarejestrowanie zgłoszenia, wniosku kandydata (na podstawie zgłoszenia, wniosku złożonego w sekretariacie szkoły),

b)     postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,

c)     podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (dotyczy kandydatów spoza obwodu),

d)     podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (dotyczy kandydatów spoza obwodu),

e)     postępowanie odwoławcze,

f)      postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej  rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

11) W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

10

2.

kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły podstawowej w przypadku rekrutacji do danej szkoły podstawowej

5

3.

przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

4

 

12) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

13) Terminarz rekrutacji:

Wniosek o przyjęcie do 1 kl sp (spoza obwodu szkolnego)

Wniosek o przyjęcie do 1 kl sp (z obwodu szkolnego)

Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 16.01. 2019 r.